Reglement for Falkensten Vels båthavn

Ønsker du og laste ned en PDF av dokumentet nedenfor, så «Last ned ved og trykke her«. Om du vil lagre det på maskinen så høyreklikker du og velger lagre som.

 

1. Generelt

1.1. Reglement for Falkensten Vels båthavn utarbeides av Falkensten Vels båthavnkomité og godkjennes av Falkensten Vels styre.

1.2. Reglementet skal regulere den praktiske driften av båthavna og forhold knyttet til båthavna og båthavnområdet.

2. Tilgang til området

2.1. Båthavna er i drift fra 1. april til 1. oktober. Ut over denne perioden vil det ikke være tilgang til de tjenester båthavna om sommeren kan tilby (f. eks. strøm og vann).

2.2. Båthavnområdet blir fysisk stengt med veibom fra 1. oktober til 1. april. Ved behov for kjøring til området utover dette kan båthavnleder kontaktes, som avgjør om det skal åpnes for innkjøring.

3. Ansvarsforhold

3.1. Falkensten vel ved båthavnkomitéen har intet ansvar for skade eller havari påført båter eller utstyr i båthavna. Ei heller skade eller tyveri påført annens eiendom eller materiell i båthavnområdet.

4. Plasshaveres og plassleieres plikter

4.1. Plasshaver og plassleier plikter å fortøye båten forsvarlig slik at den ikke skader eller sjenerer andre båter eller annet materiell i båthavna. Alle båter skal ha fortøyninger med gummiavlastere.

4.2. Plasshaver og plassleier plikter å å etterkomme båthavnkomitéens medlemmers anvisninger. Brudd vil kunne medføre bortvisning fra båthavnområdet og eksklusjon.

4.3. Båtplasshaver og båtplassleier plikter å ha sine båter tilstrekkelig forsikret, minimum ansvarsforsikret. Skader påført båtbåthavnas eiendom eller materiell vil bli taksert og beløpet vil bli avkrevd plasshaver eller plassleier hvis båt eller utstyr har forvoldt skaden. Beløpet skal betales innen 6 måneder etter takstdato.

4.4. Ved oppsigelse plikter plasshaver å rydde båtplassen for fortøying og levere eventuelle nøkler til båthavnkomitéen. Kvittering for innleverte nøkler vil bli gitt. Ved mangler kan plasshaver kreves et godgjørende beløp begrenset oppover til kr. 500,- av båthavnkomitéen.

4.5. Dersom det utføres eller oppdages brudd på reglementet, plikter plasshaver straks å melde fra til båthavnkomitéen.

5. Ordensregler og aktsomhet

5.1. Alle brukere av havneområdet plikter å holde området ryddig. Søppel, fiskeavfall og liknende skal enten tas med eller kastes i søppelkassen dersom denne ikke er full. Olje- eller bensinholdig avfall skal ikke kastes i båthavnområdet, men medbringes av den enkelte. Det er forbudt å tømme forurensende væske som bensin og olje på båthavnområdets grunn.

5.2. Alle brukere av båthavnområdet plikter å vise aktsomhet og ta nødvendige hensyn til omgivelsene.

6. Bruk av båt i havna

6.1. Ved gange inn og ut av båthavna skal det holdes sakte fart.

6.2. Det skal utvises særlig hensyn til badende gjester

7. Utsetting av båter

7.1. Utsetting og opptak av båter med kranbil i båthavnområdet skal bare skje med tillatelse fra båthavnkomitéen grunnet fare for utglidning av grunnmasser.
7.2. Utsetting av mindre båter som joller, kanoer og kajakker skal skje uten hinder for øvrige aktiviteter (og alltid på båteiers risiko).

8. Advarsel og bortvising

8.1. En plasshaver som ikke følger reglementet vil etter en skriftlig advarsel bortvises fra båthavna og miste plassen. Plasshaver har klageadgang til styret i Falkensten vel.

8.2. En plassleier som bryter med reglementet vil kunne miste plassen med øyeblikkelig virkning. Plassleier har ingen klageadgang.

9. Vinteropplag

9.1. Vinteropplag gjelder fra 1. september til 1. juni.

9.2. Vinteropplagsmateriell fjernes innen 1. juni.

9.3. Opplagsplasser anvises av båthavnlederen eller den han bemyndiger. Eventuell landligge utover dato for vinteropplag må avtales med båthavnlederen.

9.4. Betaling for vinteropplag skal skje innen 1. november. Båter som ikke har betalt opplagsplass innen tidsfristen kan fjernes på eiers regning.

10. Parkering av biler

10.1. Parkering i forbindelse med bruk av båthavna skal skje i båthavnområdet og skal skje på anviste plasser i havneområdet.

10.2. Parkering i båthavnområdet er forbeholdt plasshavere og plassleiere.

11. Bruk av båthus og toalett

11.1. Båthuset har 2 rom – et lagerrom og et oppholdsrom. Båthuset har uttak for strøm og vann som kan brukes av båtplasshavere og båtplassleiere. I tilknytning til båthuset er det et toalett.

11.2. Lagerrommet er det kun båthavnkomitéen som har tilgang til, eller den eller de som komitéen bemyndiger.

11.3. Oppholdsrommet brukes primært som utgangspunkt for sosiale samlinger i båthavna. Nøkkel til oppholdsrommet kan lånes ved henvendelse til båthavnkomitéen.

11.4. Bryggene skal ikke benyttes til lek eller som oppholdsplass for badegjester og/eller fiskere.

12. Dugnad

12.1. Klargjøring av båthavna for sommersesongen og vintersesongen skjer ved fellesdugnad etter kunngjøring ved oppslag på båthavnas informasjonstavle.

12.2. Plasshavere utfører dugnadsarbeid som rydding og gressklipping etter oppsatt turnusliste i sommersessongen. Nøkkel til redskapsbod rulleres mellom plasshaverne og leveres til den neste på lista.

12.3. En plasshaver som ikke har utført tilstrekkelig med dugnadstimer, vil bli avregnet for dette påfølgende avgiftsår. Maks dugnadsavgift er bestemt av Falkensten Vels årsmøte. Hver dugnadstime utgjør normalt 10% av dette beløpet. Turnusarbeid som gressklipping inngår som dugnadtid. Liste over utførte dugnadstimer føres av plasshaver selv og finnes på foreskrevet plass i båthuset.

Falkensten 02.06.2005