Vedtekter for Falkensten Vels båthavn

Ønsker du og laste ned en PDF av dokumentet nedenfor, så «Last ned ved og trykke her«. Om du vil lagre det på maskinen så høyreklikker du og velger lagre som.

 

1. Formål

1.1. Falkensten Vels båthavn skal være en småbåthavn for Falkensten Vels medlemmer og skal gi flest mulig medlemmer en god og sikker båthavn for deres båter. Falkensten Vel skal ivareta og forvalte eiendommen slik at båthavna blir en del av et trivelig nærmiljø.

2. Organisasjon

2.1. Falkensten Vels båthavn er organisert under Falkensten Vels styre som en båthavnkomité.

2.2. Båthavnkomitéen har fire medlemmer:
o en leder
o tre medlemmer

2.3. Alle komitémedlemmene velges av Falkensten Vels årsmøte ved alminnelig flertall, båthavnleder for ett år og de øvrige komitémedlemmene for to år. Båthavnleder er medlem av Falkensten Vels styre. Komitéen handler på styrets fullmakt gjennom disse vedtekter og plikter å gi tre årlige rapporter til styret i form av en vårrapport, en høstrapport og en årsrapport. Rapportene skal inneholde status og termin- eller årsregnskap i forhold til budsjett gitt av årsmøtet.

2.4. Komitéens hovedoppgaver er å administrere båthavna etter vedtekter og reglement. Den skal være båtplasshaveres og båtplassleieres nærmeste kontakt vedrørende saker som angår båthavna.
Dette innebærer bl.a.:
o Å utøve tilsyn med båthavna og påse at båthavnas reglement blir etterfulgt
o Påse at regnskap blir ført og at budsjett vedtatt av Falkensten Vels årsmøte blir fulgt
o Administrere tildeling av båtplasser
o Formidle sommerutleie av ledige plasser
o Administrere lister over plasshavere og plassleiere
o Administrere jevnlig vedlikehold og dugnader
o Administrere vinterlagring av båter
o Rapportere til styret
o Innstille reviderte vedtekter og reglement for båthavna overfor Falkensten Vels styre

2.5. Båthavnlederen er komitéens leder og innkaller til jevnlige møter i komitéen som er beslutningsdyktig ved 3/4 fremmøte. Båthavnlederen har i komitéen dobbeltstemme ved ellers likt stemmetall. Båthavnlederen er bindeleddet mellom båthavnkomitéen og styret i Falkensten Vel.

2.6. Båthavnkomitéens leder kan innrømmes kompensasjon for merarbeid i form av en redusert årsavgift regulert av Falkensten Vels årsmøte.

2.7. Båthavnkomitéen konstituerer seg selv ved å bestemme hvem som skal fungere som nestleder og ved å fordele ansvar for de forskjellige oppgavene mellom komitémedlemmene.

2.8. Båthavnkomitéen har ingen kasse. Alle inn- og utbetalinger skjer til/fra en bankkonto opprettet av Falkensten Vel.

2.9. Endringer i båthavnas vedtekter gjøres av årsmøtet med 2/3 flertall etter innstilling fra Falkensten Vels styre.

2.10. Endringer i båthavnas reglement gjøres av Falkensten Vels styre med vanlig flertall etter innstilling fra båthavnkomitéen.

2.11. Størrelse på innskudd, avgifter og gebyrer bestemmes av årsmøtet med vanlig flertall etter innstilling fra Falkensten Vels styre. (Som innskudd, årlig avgift, sommerleieavgift, dugnadsavgift, purregebyr og vinteropplagsavgift med mer.)

3. Innmelding og utmelding

3.1. Søknad om båtplass og utmelding skjer skriftlig til båthavnkomitéen.

3.2. Alle medlemmer i Falkensten Vel som har/ disponerer eiendom i Vel-området kan søke om båtplass og bli plasshaver

3.3. For å sikre lik rett til båtplass for medlemsgruppene fastboende og hytteeiere skal ledige båtplasser fordeles etter gjeldende medlemsforholdstall. Dersom det totale antall båtplasser og medlemsforholdstallet ikke er delelig, skal minoriteten av medlemsgruppene begunstiges. Medlemsforholdstallet fremkommer av oppdaterte medlemslister for Falkensten Vel justert i forhold til punkt

3.2. (Eksempel: Dersom antall fastboende = 62, antall hytteeiere = 14, er medlemsforholdstallet = 14/(62+14) = 0.184 dvs 18.4%. Ved totalt 25 plasser gir dette 4.6 plasser til hytteeiere, som avrundes oppover til 5 plasser.)

3.4. Ledig båtplass vil bli tilbudt søkere etter aktuelle ventelister for medlemsgruppen fastboende og hytteeiere og etter båtstørrelse. Dersom det er flere søkere enn tilgjengelige båtplasser, blir tildeling prioritert ut fra plass på venteliste og ansiennitet i Falkensten Vel.

3.5. Ektefelle, samboer eller barn kan overta en båtplass såfremt medlemskapet i Falkensten Vel blir opprettholdt og såfremt ny plasshaver har/ disponerer eiendom i Vel-området.

3.6. Det er kun anledning til å inneha en båtplass pr. eiendom.

3.7. Alle nye båtplasshavere skal betale gjeldende innskudd og normalt den årlige avgiften for inneværende år uansett innmeldelsestidspunkt.

3.8. Plasshaveren plikter å gjøre seg kjent med og følge vedtektene for båthavna og båthavnreglementet.

3.9. En plasshaver plikter ved fraflytting snarest å sende skriftlig oppsigelse av sin båtplass til båthavnkomitéen. Båtplass følger ikke eiendom ved salg.

3.10. Dersom en plasshaver ikke benytter sin båtplass de to siste sesonger, og ikke har fått utsettelse av båthavnkomitéen, mister han sin båtplass. Så snart båtplassen er tildelt på nytt vil han få tilbake sitt registrerte innskudd.

3.11. Ved utmeldelse vil registrert innskudd bli utbetalt innen 2 måneder, eventuelt med fratrekk for årsavgiftrestanse.

3.12. Båtplasser som ikke er tildelt plasshavere eller er ubenyttet i en sesong, kan leies ut for sommerhalvåret (sommerplass). Plassene leies ut til ikke-medlemmer dersom det ikke er mulig å leie ut til medlemmer av Vel-foreningen.

4. Plikter og rettigheter for plasshaver

4.1. Årsavgiften skal innbetales innen 1. april. Ved purring av årsavgift beregnes et purregebyr fastsatt av årsmøtet. En plasshaver som ikke lenger har betalt medlemskontigent til Falkensten Vel eller ikke har betalt årsavgift, kan miste plassen 14 dager etter skriftlig melding om forholdet.

4.2. Det er ikke anledning for båtplasshaver til fremleie av båtplassen

4.3. En plasshaver som en sesong ikke ønsker å benytte sin båtplass må melde dette inn til styret innen 1. mars. En ubenyttet båtplass kan av båthavnkomitéen leies ut for sommerhalvåret (sommerplass). Årsavgiften refunderes bare, helt eller delvis, i den utstrekning det er mulig å leie ut båtplassen. Dugnadsavgiften avregnes på ordinær måte, men ved utleie kan leietaker utføre godtgjort dugnadsarbeid for plasshaver.

4.4. Ved overgang til større båt og dermed bredere båtplass, må skriftlig søknad sendes til båthavnkomitéen innen 1. mars. Båthavnkomitéen vurderer søknaden innen 14 dager etter mottatt søknad og har fullmakt til å innvilge eller gi avslag.

4.5. En plasshaver har fortrinnsrett til vinteropplag i båthavnas areal mot en fastsatt avgift.

4.6. En plasshaver er pliktig å bidra til dugnad i form av dugnadsarbeid og/eller dugnadsavgift. Dugnadsavgift og reduksjon i dugnadsavgift er regulert av Falkensten Vels årsmøte.

5. Eksklusjon

5.1. Båthavnkomitéen kan ekskludere en plasshaver som ikke betaler sin medlemskontingent i Falkensten Vel eller som ellers handler mot båthavnas vedtekter eller mot båthavnreglementet. Båthavnkomitéens vedtak oversendes i rekommandert brev til plasshaver, med angivelse av grunn og tidspunkt for eksklusjonen.

5.2. Eksklusjonssaker for plasshavere kan innen 30 dager etter postleggelse ankes inn til Falkensten Vels årsmøte. Den eksluderte skal i denne anledning gis mulighet til å fremstille saken enten skriftlig eller muntlig. Årsmøtet kan stadfeste eller omgjøre eksklusjonen.

5.3. Båthavnkomitéen kan ekskludere en plassleier som handler mot båthavnas vedtekter eller mot båthavnreglementet. Båthavnkomitéens vedtak oversendes i rekommandert brev til plassleier, med angivelse av grunn og tidspunkt for eksklusjonen. Det er ingen klageadgang for plassleier.

Falkensten 12.05.2005.