Vedtekter for bruken av Grendehuset Fredhøy

Ønsker du og laste ned en PDF av dokumentet nedenfor, så «Last ned ved og trykke her«. Om du vil lagre det på maskinen så høyreklikker du og velger lagre som.

 

Formål:

Fredhøy skal benyttes som grendehus for Falkensten krets, og alle foreninger på Falkensten skal kunne leie huset eller deler av det, til bruk innenfor de rammer og ordensregler som gjelder.

Eierforeningenes medlemmer skal kunne leie lokalene til private arrangementer på de samme betingelser.

Eierforhold:

Det er Falkensten Sanitetsforening og Falkensten Vel som eier Fredhøy med en halvdel hver.

Eiendommen har g.nr. 30 og b.nr. 220.

Skjøtet oppbevares i Falkensten Vels bankboks i Horten Sparebank.

Bruk av huset:

Grendehuset skal disponeres slik formålet tilsier. Betingelsene for bruk av huset er:

All unødvendig støy og bilkjøring må unngås.

Arrangementer skal senest slutte kl 23.30 (fredag/lørdag kl 01.00).

Det må ikke spilles støyende musikk.

Det må ikke serveres alkohol i lokalene.

Ved arrangementer for barn og ungdom skal en voksen, ansvarlig leder være tilstede. Det må ikke spilles diskomusikk av høy styrke, og lederen må påse at det ikke forekommer alkohol eller andre rusmidler i huset eller på det tilhørende området i forbindelse med arrangementet.

Leietager er ansvarlig for hus og utstyr. Eventuelle ødelagte ting må erstattes etter nærmere avtale med verten.

Leietager er ansvarlig for vask og rengjøring etter vertens anvisning. Leie kan inkludere vask eller takst.

Leietager må sørge for at alt lys er slukket, vannkraner er stengt, levende lys/ild er slukket, samt at dører og vinduer er stengt og låst etter bruk.

Leietager underskriver reglene for utleie.

Overtredelse av reglene vil medføre tap av rett til leie av lokalene senere.

Leietager sørger for betaling av leieforholdet etter de til enhver tid gjeldende satser.

Oppløsning:

Hver av partene kan ikke selge sin ideelle halvpart av eiendommen uten samtykke fra den annen part.

Dersom en av partene ønsker å tre ut av det samarbeid som partene i dag har om drift av grendehus på eiendommen, skal den annen part vederlagsfritt kunne fortsette driften av grendehuset så lenge dette skjer i henhold til de retningslinjer som er fastsatt i tinglyste vedtekter som også er godkjent av Borre kommune.

Dersom den gjenværende part ikke ser seg i stand til å fortsette driften av grendehuset, skal eiendommen selges, og salgssummen skal fordeles slik:

a) Når den første part trekker seg fra samarbeidet, skal eiendommen takseres.

b) Når eiendommen senere selges, skal den part som har trukket seg først, ha halvparten av takstverdien etter a) foran.
Dette gjelder bare såfremt salgssummen overstiger takstverdien, i motsatt fall skal salgssummen deles likt mellom partene.

Hvis en av foreningene oppløses, skal også den fremgangsmåte som er nevnt over følges, dog slik at hvis eiendommen selges skal:

a) Falkensten Sanitetsforenings andel av salgssummen disponeres etter Norske Kvinners Sanitetsforenings lover.

b) Falkensten Vels andel disponeres til beste for Falkensten skolekrets pr. dato.
Pengene settes på fond.

Oppbevaring:

Et eksemplar av disse vedtekter oppbevares i Falkensten Vels bankboks i Horten Sparebank, sammen med skjøte og udisponerte nøkler.