Vedtekter for Falkensten Vel

Ønsker du og laste ned en PDF av dokumentet nedenfor, så «Last ned ved og trykke her«. Om du vil lagre det på maskinen så høyreklikker du og velger lagre som.

§ 1 Formål

1.1 Velforeningens formål er å ivareta medlemmenes felles interesser i kretsen og søke å utvikle et trygt og godt bomiljø.
Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse mål.

1.2 Foreningen er partipolitisk uavhengig.

1.3 Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger i saker av felles interesse.

1.4 Foreningen skal ivareta stedets interesser som hørings- og samarbeidsorgan ovenfor kommunen og andre offentlige instanser.

1.5 Foreningen skal søke å ivareta natur- og miljøvernhensyn i foreningens virkeområde.

§ 2 Utgår

§ 3 Medlemsskap

3.1 Enhver som bor eller har hytte på Falkensten og er over 16 år og betaler den fastsatte kontingenten kan være medlem. Falkenstens grenser er som vist på vedlagte kart.
Medlemskapet er gyldig fra den dagen kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt innen den fristen styret har satt.

3.2 Beboere som gjennom en årrekke har vist stor interesse og innsats for stedet og velarbeidet, kan gis æresmedlemsskap av årsmøtet, etter innstilling fra styret.

3.3 Beboere i tilgrensende områder som ønsker å støtte eller engasjere seg i Falkensten Vels kjernesaker er velkomne til å bli medlemmer.

§ 4 Kontingent

4.1 Årsmøtet fastsetter medlemskontingent.

§ 5 Årsmøte

5.1 Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av februar måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 14 dagers varsel. Forslag må være sendt styret innen den frist som styret bestemmer. Innkalling skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

5.2 Årsmøtet behandler:

Årsmelding
Revisorbekreftet regnskap
Innkomne forslag
Planer for kommende år
Fastsette kontingent
Valg av:
– leder
– fire styremedlemmer: jfr. § 8.1
– to varamedlemmer
– andre komiteer
– to medlemmer til valgkomite
Årsmøtet godkjenner oppnevnt revisor

5.3 Det velges en dirigent til å lede årsmøtet og en referent. Årsmøtets beslutninger protokolleres og sendes samtlige medlemmer.

5.4 Leder og styremedlemmer velges for to år om gangen. Ved første valg velges to styremedlemmer for ett år, slik at to er på valg hvert år. Varamedlemmer velges for ett år. Samtlige kan gjenvelges.

Ingen kan ha samme styreverv mer enn 6 år av gangen.

5.5 Avstemninger kan være skriftlige hvis en av de stemmeberettigede krever det..

5.6 Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede.

5.7 Revisor og valgkomite rapporterer direkte til årsmøtet. Revisor skal revidere regnskapet i henhold til god regnskapsskikk.

§ 6 Ekstraordinært årsmøte

6.1 Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet eller når minst 1/3 av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr. § 5.

§ 7 Medlemsmøter

7.1 Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut. Det skal avholdes minst ett medlemsmøte mellom hvert årsmøte.

§ 8 Velforeningens ledelse

8.1 Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av fem eventuelt seks medlemmer: leder, nestleder, sekretær, kasserer, et styremedlem og leder båthavnkomiteen, samt to varamedlemmer. Leder båthavnkomiteen kan kombineres med annet styreverv.
Leder velges av årsmøtet, jfr § 5.5, forøvrig konstituerer styret seg selv.
Varamedlemmene kan møte på samtlige styremøter.

8.2 Styret skal:
– iverksette årsmøtets vedtak,
– stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser ovenfor andre instanser,
– forvalte velforeningens eiendeler/eiendom,
– etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver,
– etter beste evne søke å oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter.

8.3 Styret holder møter når leder bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

8.4 Alle saker og all korrespondanse skal legges frem på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres.

8.5 Styret har kun disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Regnskapsåret går fra 1/1 – 31/12.

8.6 Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder er til stede. Leder eller i dennes fravær nestleder, leder styrets møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.

§ 9 Oppløsning av velforeningen

9.1 Beslutningen om velforeningens oppløsning kan bare skje på ekstraordinært årsmøte etter at forslag om dette har vært fremmet på ordinært årsmøte. Det krever minst 2/3 flertall av foreningens fremmøtte medlemmer for at foreningen kan oppløses. Velforeningens midler skal ved oppløsning benyttes til beste for Falkenstens beboere. Dette avgjøres av ekstraordinært årsmøte.

§ 10 Vedtektsendring

10.1 Vedteksendring krever 2/3 flertall og må vedtas på årsmøtet.

Falkensten 15.2.2007.